Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

-        Khai báo danh sách cán bộ hưởng lương của đơn vị

-        Khai báo các khoản lương, thu nhập, khấu trừ thường xuyên của từng cán bộ

Hướng dẫn thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Cán bộ, xuất hiện màn hình Cán bộ gồm 02 phần:

      Màn hình danh sách: Danh sách cán bộ với các thông tin như Tên cán bộ, Chức vụ, Phòng/Ban, Mã ngạch lương

Can_bo_DS

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin về cán bộ được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm:

Trang 1. Thông tin cán bộ hiển thị những thông tin cơ bản về cán bộ

Trang 2. Lương hiển thị lịch sử lương của cán bộ

 

Tại màn hình danh sách Cán bộ, NSD có thể thực hiện:

Thêm mới Cán bộ

Nhân bản Cán bộ

Sửa Cán bộ

Xóa Cán bộ

Nạp

In Cán bộ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.