Thêm mới Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Thêm mới Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo cán bộ và thông tin lương của từng cán bộ khi đơn vị có tiếp nhận thêm cán bộ mới.

Hướng dẫn thực hiện

-       Tại màn hình danh sách Cán bộ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại có 3 trang:

R21-CB

-     Trang thông tin chung để Khai báo thông tin lương của cán bộ. Trong đó:

Loại cán bộ: là Biên chế hoặc Hợp đồng nhằm lập các bảng lương độc lập cho cán bộ biên chế và cán bộ hợp đồng

Ngạch lương: Ngạch lương tương ứng của cán bộ

Hưởng lương theo: Cán bộ có thể hưởng lương theo Hệ số, hoặc Số tiền. Trường hợp cán bộ biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn hưởng lương theo Hệ số, chọn Hưởng lương theo hệ số và nhập Hệ số lương tương ứng. Trường hợp cán bộ hưởng lương thỏa thuận trên một mức lương cụ thể, chọn hưởng lương theo Số tiền và nhập mức lương Số tiền của cán bộ

Trường hợp cán bộ đóng bảo hiểm trên mức lương cố định thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện bỏ check Đóng bảo hiểm trên số tiền cố định, nhập Lương đóng bảo hiểm. Đối với những cán bộ này, khi tính lương, phần mềm sẽ tĩnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn dựa trên Lương đóng bảo hiểm đã nhập. Đối với các cán bộ còn lại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn sẽ tính dựa trên các khoản lương được đánh dấu là Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của từng cán bộ.

Trường hợp đơn vị theo dõi công nợ theo cán bộ của đơn vị thì cán bộ đó được hiểu đồng thời là Khách hàng, nhà cung cấp. NSD tích chọn "Là khách hàng nhà cung cấp". Khi tích chọn thì cán bộ được tích chọn được coi như một khách hàng, nhà cung cấp và theo dõi được công nợ như bình thường

-       Trang thu nhập thường xuyên: Khai báo các khoản thu nhập được hưởng hàng tháng của cán bộ. Bao gồm cả lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản thu nhập, hỗ trợ được hưởng cố định hàng tháng, Ví dụ: khoán học phẩm đối với giáo viên, Khoán văn phòng phẩm đối với cán bộ hành chính...

Them_CanBo1

Khi khai báo cán bộ, phần mềm liệt kê sẵn các khoản thu nhập thường xuyên và đánh dấu các khoản lương sử dụng tương ứng với từng loại hình đơn vị. Trường hợp đơn vị có sử dụng thêm các khoản lương chưa có trên danh sách, thực hiện bỏ đánh dấu Không sử dụng khoản lương hoặc bổ sung thêm khoản lương tại danh mục Khoản lương.  Tương ứng với từng khoản thu nhập thường xuyên, thực hiện khai báo các thông tin sau:

Đối với các khoản thu nhập được hưởng theo Hệ số (phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại...) thực hiện khai báo Hệ số tương ứng. Khi tính lương, phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Hệ số này để tính ra số tiền được hưởng của khoản thu nhập.

Đối với các khoản thu nhập được hưởng theo Tỷ lệ (phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi ngành...) thực hiện khai báo Tỷ lệ tương ứng. Khi tính lương, phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Tỷ lệ này để tính ra số tiền được hưởng của khoản thu nhập.

Đối với các khoản thu nhập khác (Khoán văn phòng phẩm, khoản công tác phí, khoán điện thoại...) thực hiện khai báo trực tiếp Số tiền được hưởng tương ứng.

Trường hợp cán bộ là cán bộ tập sự, thử việc hoặc cán bộ đang đi học, đi công tác dài hạn, sửa lại không được hưởng 100% lương, thực hiện sửa lại % hưởng lương.

Trường hợp khi hạch toán, tiểu mục của khoản thu nhập của cán bộ sẽ được hạch toán vào tiểu mục khác với tiểu mục mặc định sẵn của chương trình, thực hiện sửa lại thông tin tiểu mục hạch toán của cán bộ tương ứng với từng khoản lương.

Chú ý: Dòng đầu tiên trên danh sách các khoản thu nhập thường xuyên dùng để xác định khoản lương Là lương ngạch bậc/Hợp đồng. Với mỗi cán bộ thì chỉ được hưởng môt khoản được tích chọn "Là lương ngạch bậc/hợp đồng". Khoản này dùng để khẩu trừ các khoản giảm trừ vào lương.

-       Trang khấu trừ thường xuyên: Khai báo danh sách các khoản khấu trừ vào lương được hưởng hàng của cán bộ bao gồm cả các khoản đóng góp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản khấu trừ thường xuyên khác được khấu trừ hàng tháng vào lương như Tiền ăn cá nhân đóng... Khi khai báo cán bộ, chương trình liệt kê sẵn các khoản khấu trừ thường xuyên có thể có. Trong đó, các khoản khấu trừ theo quy định (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), chương trình đã mặc định sẵn tỷ lệ khấu trừ. Đối với các khoản còn lại, thực hiện khai báo tương tự khoản thu nhập.

Them_CanBo2

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép khai báo thông tin tiểu mục của các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp NSD đã đánh dấu Hạch toán các khoản trừ vào lương vào một tiểu mục. Thông tin tiểu mục này sẽ được sử dụng để hạch toán bút toán chi nộp bảo hiểm.  Trường hợp đơn vị không hạch toán các khoản trừ vào lương này vào 1 tiểu mục, phần mềm sẽ tự động tính các khoản trừ vào lương tương ứng với từng khoản lương để hạch toán vào tiểu mục của khoản lương đươc trừ.

Trường hợp cán bộ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (thủ trưởng tại các đơn vị sự nghiệp), thực hiện xóa dòng Bảo hiểm thất nghiệp trừ vào lương

Trường hợp khi hạch toán, tiểu mục của khoản khấu trừ của cán bộ không giống với thông tin tiểu mục của khoản khấu trừ đó, thực hiện chọn lại Tiểu mục.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Cán bộ mới.

 

Xem thêm

Nhân bản Cán bộ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.