Khoản lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ >

Khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo danh sách các khoản thu nhập, khấu trừ của tất cả các bộ trong đơn vị. MISA Mimosa.NET 2014 thiết lập sẵn danh sách khoản lương và đánh dấu các khoản lương không sử dụng phù hợp với từng loại hình đơn vị.

Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với thực tế nghiệp vụ lương phát sinh tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Khoản lương, xuất hiện màn hình Khoản lương.

Khoanluong_DS

Tại màn hình danh sách Ngạch lương, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Khoản lương

Nhân bản Khoản lương

Sửa Khoản lương

Xóa Khoản lương

Nạp

In Khoản lương