Nhân bản Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Nhân bản Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo cán bộ mới dựa trên việc sao chép thông tin từ cán bộ khác đã có trong danh sách.

Hướng dẫn các thực hiện

-       Chọn Cán bộ có các thông tin gần giống với Cán bộ mới

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Cán bộ với tất cả thông tin của Cán bộ gốc bao gồm toàn bộ thông tin cán bộ, thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên của cán bộ.

-       Sửa lại các thông cá nhân, thông tin thu nhập, khấu trừ của Cán bộ mới cho đúng

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Cán bộ mới.

Xem thêm

Thêm mới Cán bộ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.