Thiết lập công thức tính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Khoản lương >

Thiết lập công thức tính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

-    Khai báo cách xác định số tiền của từng khoản lương

Hướng dẫn các thực hiện

-       Trên màn hình Thêm/Sửa khoản lương, bấm vào biểu tượng Button_... tại thông tin Số tiền/Công thức tính. Hiển thị màn hình thiết lập công thức tính lương.

Khoanluong_CT

-       Chọn chỉ tiêu từ danh sách để thiết lập công thức cho khoản lương có số tiền được xác định từ các khoản lương khác đã có. Danh sách các chỉ tiêu bao gồm:

-       Danh sách các khoản lương (bao gồm cả Hệ số/Tỷ lệ lương và Số tiền của khoản lương đó)

-Các kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm
-Các chỉ tiêu về quy định lương, thuế, bảo hiểm: Mức lương tối thiểu, Số ngày công chuẩn...

-       Nhập công thức của khoản lương

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu lại công thức đã thiết lập vào khoản lương

Xem thêm

Thêm mới khoản lương

Sửa khoản lương