Thêm mới Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Thêm mới Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Loại tài sản cố định để tiện cho công tác quản lý tài sản cố định của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại tài sản cố định, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image629

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định loại TSCĐ tổng hợp

Thời gian SD (năm)

Số năm sử dụng đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Tỷ lệ tính HM (% năm)

Tỷ lệ hao mòn trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK nguyên giá

Tài khoản ghi tăng, giảm nguyên giá TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK hao mòn

Tài khoản tính hao mòn TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

TK nguồn

Tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Chương

Chương ngân sách dùng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Loại

Loại dùng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Khoản

Khoản dùng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Mục

Mục dùng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Tiểu mục

Tiểu mục dùng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời

Cất

Lưu Loại TSCĐ mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại TSCĐ mới

-       Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Loại TSCĐ mới.

NSD cũng có thể thêm mới loại TSCĐ ngay tại danh mục Tài sản cố định bằng cách: Trên cây Loại tài sản cố định, kích chuột phải chọn “Thêm”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.