Chuyển CTMT\Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Chuyển CTMT\Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Chức năng này cho phép chuyển số liệu phát sinh từ CTMT\Dự án này sang CTMT\Dự án khác.

Dữ liệu chuyển bao gồm dữ liệu: Danh mục, số dư, số phát sinh

Chú ý: Chức năng cho phép chuyển các dữ liệu của các loại chi tiết sau: Chương trình mục tiêu, dự án, công trình, hạng mục công trình

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình CTMT\Dự án chọn CTMT\Dự án cần chuyển số liệu hoặc thiết lập ngầm định.

-       Kích chuột phải chọn Chuyển CTMT\Dự án, xuất hiện hộp thoại

R19-2

 

-       Tích chọn nguồn cũ muốn chuyển đổi vào ô vuông bên trái image290 của CTMT\Dự án đó.

-       Tích chọn mục Chuyển dữ liệu danh mục để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của CTMT\Dự án cũ sang CTMT\Dự án mới

-       Tích chọn Chuyển số dư để chuyển số dư của CTMT\Dự án cũ sang CTMT\Dự án mới

-       Tích chọn Chuyển số phát sinh trên chứng từ: để chuyển toàn bộ số phát sinh của CTMT\Dự án cũ sang CTMT\Dự án mới. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ có liên quan

-       Tích Xóa CTMT\Dự án sau khi kết chuyển: để xóa CTMT\Dự án cũ sau khi kết chuyển

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các nguồn con thành nguồn cha thì sau khi tích chọn tất cả các nguồn đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa nguồn sau khi kết chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.