Chương trình mục tiêu, Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Chương trình mục tiêu, Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Khai báo, quản lý danh sách các chương trình mục tiêu mà đơn vị có tham gia thực hiện. Chương trình đã có sẵn danh sách các Chương trình mục tiêu theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. NSD có thểm bổ sung hoặc Ngừng theo dõi các Chương trình mục tiêu mà đơn vị không tham gia.

Khai báo, quản lý danh sách các Dự án thuộc và không thuộc Chương trình mục tiêu.

Khai báo, quản lý danh sách các Công trình, Hạng mục công trình của dự án. (Đối với các đơn vị có dự án đầu tư đã thực hiện đánh dấu sử dụng nghiệp vụ Kế toán chủ đầu tư)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án, xuất hiện màn hình Chương trình mục tiêu gồm 03 cột:

      Mã: Mã số của Chương trình mục tiêu/Dự án/Công trình, hạng mục công trình.

      Tên: Tên của Chương trình mục tiêu/Dự án/Công trình, hạng mục công trình.

      Loại: Phân biệt là chương trình mục tiêu, dự án, công trình hay hạng mục công trình.

      Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc: Cho biết Dự án/Công trình/Hạng mục công trình bắt dầu và kết thúc vào ngày nào.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Chương trình mục tiêu/Dự án/Công trình, hạng mục công trình đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image648

Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Chương trình mục tiêu

 

Sửa Chương trình mục tiêu

Xóa Chương trình mục tiêu

Nạp

In Chương trình mục tiêu

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.