Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hiển thị trên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào, xuất hiện màn hình Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào gồm 04 cột sau:

      Mã nhóm HHDV mua vào: Mã của nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào.

      Tên nhóm HHDV mua vào: Tên của nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image652

Tại màn hình danh sách Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nhân bản Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Sửa Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Xóa Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nạp

In Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.