Mẫu số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Mẫu số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các loại mẫu số hóa đơn để lấy thông tin về các loại mấu số hóa đơn này lên các chứng từ liên quan

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mấu số hóa đơn, xuất hiện màn hình Mẫu số hóa đơn gồm 04 cột:

      Mẫu số: Mấu số của hóa đơn

      Loại hóa đơn: Tên của loại hóa đơn

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về mấu số hóa đơn

      Ngừng theo dõi: Cho biết mẫu số hóa đơn được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image658

 

Tại màn hình danh sách Mẫu số hóa đơn, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới mấu số hóa đơn

Nhân bản mẫu số hóa đơn

Sửa mẫu số hóa đơn

xóa Xóa mẫu số hóa đơn

Nạp

In Mẫu số hóa đơn

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.