Tài khoản ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản >

Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu cho NSD. Ví dụ: Khi thêm mới một chứng từ Hao mòn tài sản cố định, hệ thống tự động lấy tài khoản Nợ là TK 466, tài khoản Có là TK 2141.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định, xuất hiện màn hình Tài khoản ngầm định gồm 05 cột:

      Loại chứng từ: Loại chứng từ hạch toán của đơn vị.

      Lọc TK Nợ: Thông tin về các tài khoản được lọc cho danh sách TK Nợ ngầm định hoặc danh sách TK Nợ trên chứng từ.

      TK Nợ ngầm định: Tài khoản Nợ ngầm định khi hạch toán.

      Lọc TK Có: Thông tin về các tài khoản được lọc cho danh sách TK Có ngầm định hoặc danh sách TK Có trên chứng từ.

      TK Có: Tài khoản Có ngầm định khi hạch toán.

      Lọc TK thuế: Thông tin về các tài khoản được lọc cho danh sách TK thuế ngầm định hoặc danh sách TK thuế trên chứng từ.

      TK thuế ngầm định: Tài khoản thuế ngầm định khi hạch toán.

image568

Tại màn hình danh sách Tài khoản ngầm định, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Sửa Tài khoản ngầm định

Nạp

In Tài khoản ngầm định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.