Chọn tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản ngầm định >

Chọn tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD thêm hoặc loại bỏ tài khoản tại ô Lọc TK Nợ, Lọc TK Có hoặc Lọc TK thuế của hộp hội thoại Sửa Tài khoản ngầm định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài khoản ngầm định, nhấn nút image572 bên phải của ô Lọc TK Nợ, Lọc TK Có hoặc Lọc TK thuế, xuất hiện hộp hội thoại:

image573

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số hiệu TK

Mã số của tài khoản

Tên TK

Tên của tài khoản

Bậc

Bậc của tài khoản, ví dụ: TK 152 là tài khoản bậc 1, TK 1551 là tài khoản bậc 2,…

Đồng ý

Lưu thay đổi vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không lưu thay đổi vừa thiết lập

-       Để chọn tài khoản nào, tích chuột vào ô vuông đầu dòng tài khoản đó. Ngược lại để loại bỏ tài khoản nào, bỏ chọn tại ô vuông đầu dòng tài khoản đó.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi vừa thiết lập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.