Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm giờ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm >

Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm giờ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận kết quả tổng hợp ngày nghỉ, tổng hợp làm đêm, làm thêm nhận từ bộ phận/phòng ban khác bằng file Excel.

Hướng dẫn thực hiện

-       Trên màn hình thêm mới bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, thay vì thực hiện lựa chọn cán bộ vào danh sách, thực hiện bấm <<Nhập khẩu>> trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập khẩu

Nk2.1

-       Chọn tệp nguồn, sheet dữ liệu nhập khẩu, và xác định vùng dữ liệu nhập khẩu bằng cách nhập Dòng tiêu đề là dòng thứ mấy trên tệp nguồn. Bấm <<Tiếp theo >> để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu

Nk2.2

-       Chọn cột dữ liệu trên tệp nguồn với các cột tương ứng trên phần mềm. Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào thông tin Mã cán bộ để thực hiện nhập khẩu kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm giờ cho từng cán bộ, do đó, bắt buộc phải ghép cột này, đồng thời, mã cán bộ trên tệp nhập khẩu phải khớp với mã cán bộ trong danh sách cán bộ của phần mềm.

-       Bấm <<Thực hiện>> để nhập khẩu dữ liệu từ file Excels vào phần mềm.

Phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, thực hiện nhập khẩu dữ liệu hợp lệ vào màn hình nhập tổng hợp ngày nghri, làm thêm và trả về danh sách các dòng dữ liệu không hợp lệ bao gồm: các dòng có Mã cán bộ chưa tồn tại trong danh sách hoặc các cột kết quả tổng hợp không đúng định dạng.

nk2.3

-       Thực hiện sửa lại các dòng dữ liệu cho hợp lệ, bấm <<Thực hiện>> để tiếp tục nhập khẩu các dòng dữ liệu lỗi.

-Bấm <<Đóng>> để kết thúc quá trình nhập khẩu.