Tính lương truy lĩnh

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Tính lương truy lĩnh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Làm sao để tính được truy lĩnh nâng lương cho cán bộ?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi cán bộ được nâng lương theo quy định nhưng tại thời điểm nâng lương gặp các trường hợp sau:

chưa hoàn tất thủ tục, hồ sơ nên chưa có có quyết định nâng lương

Có quyết định nâng lương rồi nhưng đơn vị chưa có tiền để thực hiện trả lưởng

oKhi gặp các trường hợp này thì tại thời điểm được nâng lương cán bộ chưa được hưởng theo mức lương mới tăng. Vì vậy, đến thời điểm cán bộ được hưởng theo mức lương mới kế toán thực hiện tính lương truy lĩnh cho cán bộ

 

oHướng dẫn tính lương truy lĩnh nâng lương cán bộ chi tiết xem tại đây

oChú ý: Anh/chị thực hiện truy lĩnh nâng lương cán bộ trước khi tính lương tháng đó. Chi tiết các thao tác tính lương hàng tháng anh/chị xem tại đây. Nếu sau khi tính lương mới có quyết định truy lĩnh nâng lương cán bộ thì anh/chị thực hiện truy lĩnh sang tháng sau.

Làm sao để tính được truy lĩnh nâng lương tối thiểu cho cán bộ?

hmtoggle_plus1 Mô tả nghiệp vụ

o Khi mức lương tối thiểu tăng, nhưng đơn vị chưa có tiền để thực hiện chi trả cho cán bộ theo mức tăng mới. Khi có tiền kế toán thực hiện tính truy lĩnh lương cho cán bộ dựa trên số tháng chưa được hưởng mức lương mới và số chênh lệch của MLTT mới và MLTT cũ:

o Tất cả các cán bộ trong đơn vị hưởng lương theo hệ số sẽ được truy lĩnh lương

 

oHướng dẫn tính lương truy lĩnh nâng lương tối thiểu chi tiết xem tại đây

oChú ý: Anh/chị thực hiện truy lĩnh lương tối thiểu trước khi tính lương tháng đó. Nếu sau khi tính lương mới có quyết định truy lĩnh lương tối thiểu  thì anh/chị thực hiện truy lĩnh sang tháng sau.