Truy lĩnh nâng lương cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Truy lĩnh lương >

Truy lĩnh nâng lương cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Tính lương truy lĩnh cho các cán bộ trong trường hợp các cán bộ được nâng lương, thay đổi mức phụ cấp được hưởng

Hướng dẫn thực hiện trên phầm mềm

-        Tại màn hình Truy lĩnh lương, kích chuột phải chọn “Thêm" chọn "Truy lĩnh nâng lương”, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, chọn "Truy lĩnh nâng lương”. Chương trình xuất hiện màn hình Xác định cán bộ truy lĩnh lương.

Truylinh_ct3

-        Xác định Truy lĩnh lương vào tháng nào.

-        Xác định mức lương tối thiểu tính truy lĩnh.

-        Xác định khoản lương được nâng, phần mềm sẽ tự động xác định danh sách các khoản truy lĩnh là các khoản lương bị thay đổi do thay đổi của khoản lương được nâng.

-        Bấm <<Chọn cán bộ>> để khai báo danh sách các cán bộ nâng lương

Chon_can_bo

 

-        Thực hiện tìm kiếm và chọn các cán bộ được hưởng khấu trừ không thường xuyên trên màn hình Chọn cán bộ.

-        Bấm <<Đồng ý>> để chọn cán bộ vào danh sách cán bộ hưởng khấu trừ.

-        Tại mỗi cán bộ trên danh sách,

 -        Khai báo Hệ số mới, Hệ số cũ với trường hợp khoản lương được nâng tính theo hệ số, Tỷ lệ cũ, Tỷ lệ mới với trường hợp khoản lương được nâng tính theo Tỷ lệ.

 -        Xác định truy lĩnh lương Từ tháng mấy Đến tháng mấy.

-        Bấm <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị màn hình kết quả tính lương truy lĩnh.

Truylinh_ct4

-        Bấm <<Cất>>, để lưu lại kết quả tính truy lĩnh lương

Trường hợp nhận báo cáo kết quả nâng lương hoặc kết quả nâng lương bằng file Excel, thực hiện nhập khẩu trực tiếp danh sách cán bộ được nâng lương vào phần mềm.

Xem thêm

Nhập khẩu danh sách cán bộ nâng lương

Truy lĩnh nâng lương cán bộ