Thông tin bổ sung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Rút dự toán >

Thông tin bổ sung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Bổ sung các thông tin để in giấy rút dự toán ngân sách đặc thù Triệu Phong hoặc Giấy rút dự toán ngân sách QĐ 120 -18 dòng mà trên form nhập liệu chứng từ chưa có.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

- NSD mở 1 trong các loại chứng từ: Rút dự toán tiền mặt, Rút dự toán tiền gửi, Rút dự toán chuyển khoản, Rút dự toán chuyển khoản lương

- Tích chọn image1148, chọn Giấy rút dự toán ngân sách Triệu Phong hoặc Giấy rút dự toán ngân sách QĐ 120 -18 dòng, chương trình hiển thị hộp thoại sau:

image1293

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nợ TK

Nhập số tài khoản để hiển thị vào phần Nợ TK ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Có TK

Nhập số tài khoản để hiển thị vào phần Có TK ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã quỹ

Nhập mã quỹ để hiển thị vào phần Mã quỹ ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã ĐBHC

Nhập mã ĐBHC để hiển thị vào phần mã ĐBHC ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã KBNN

Nhập mã KBNN để hiển thị vào phần mã KBNN ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Hiển thị đầy đủ thông tin MLNS

Tích chọn để hiển thị lặp lại thông tin MLNS trên giấy rút

8 Thêm mới một chứng từ Rút dự toán chuyển khoản

-   Nhập các thông tin trên hộp thoại Thông tin bổ sung: TK Nợ, TK Có, Mã quỹ, Mã ĐBHC, Mã KBNN.

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Giấy rút dự toán với những thông tin vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.