Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Nhập quỹ tiền mặt >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng này cho phép thêm mới nhanh một chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ chọn chứng từ cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Chọn chứng từ muốn nhân bản. Ví dụ: Phiếu chi

image702

-       Nhấn <<Đồng ý>> để đồng ý nhân bản  (Ví dụ: Để đồng ý nhân bản từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ sang Phiếu chi)

-       Nhấn <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ lệnh nhân bản.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.