Thông tin bổ sung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Nhập quỹ tiền mặt >

Thông tin bổ sung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Bổ sung các thông tin để in  Giấy rút dự toán ngân sách QĐ 120 -18 dòng mà trên form nhập liệu chứng từ chưa có.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

- NSD mở giao diện Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

- Tích chọn image1148, chọn Giấy rút dự toán ngân sách Triệu Phong hoặc Giấy rút dự toán ngân sách QĐ 120 -18 dòng, chương trình hiển thị hộp thoại sau:

Bosung_RutDT18dong_PThu

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài khoản

Chọn tài khoản NH, KB rút dự toán

CTMT

Chọn CTMT thưc hiện rút dự toán (nếu có)

Nợ TK

Nhập số tài khoản để hiển thị vào phần Nợ TK ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Có TK

Nhập số tài khoản để hiển thị vào phần Có TK ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã quỹ

Nhập mã quỹ để hiển thị vào phần Mã quỹ ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã ĐBHC

Nhập mã ĐBHC để hiển thị vào phần mã ĐBHC ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Mã KBNN

Nhập mã KBNN để hiển thị vào phần mã KBNN ở phần KBNN ghi trên giấy rút dự toán

Cộng gộp các bút toán giống nhau

Cho phép cộng gộp các bút toán giống nhau và có cùng bộ MLNS

-   Nhập các thông tin trên hộp thoại Thông tin bổ sung: TK Nợ, TK Có, Mã quỹ, Mã ĐBHC, Mã KBNN.

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Giấy rút dự toán với những thông tin vừa nhập.