Điều chỉnh dự toán giao và rút

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Điều chỉnh kinh phí tự chủ >

Điều chỉnh dự toán giao và rút

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Trong quá trình hoạt động nhiều đơn vị sẽ gặp phải tình huống giao dự toán ở nhóm này nhưng lại rút ở nhóm khác, ví dụ chi tiếp khách giao ở nhóm 2 nhưng chi ra ở nhóm 4… Khi đó khi điều chỉnh kinh phí tự chủ thì NSD sẽ phải chọn Loại điều chỉnh là Dự toán giao và rút.

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ\Dự toán giao và rút, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ Điều chỉnh dự toán giao và rút.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ được chọn ở màn hình danh sách.

image711

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image712 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để xem chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ, chọn chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image713 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.