Thêm mới chứng từ Điều chỉnh dự toán giao và rút

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Điều chỉnh kinh phí tự chủ > Điều chỉnh dự toán giao và rút >

Thêm mới chứng từ Điều chỉnh dự toán giao và rút

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

- Kích chuột vào biểu tượng Thêm trên thanh công cụ để nhập chứng từ Điều chỉnh dự toán giao và rút mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

image717

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn

Nguồn kinh phí điều chỉnh

Loại

Loại khoản có liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí

Cấp phát

Hình thức cấp phát có liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí

Chương

Chương có liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí

Khoản

Khoản có liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí

Tài khoản

Tài khoản có liên quan đến việc điều chỉnh kinh phí

Ngày điều chỉnh

Ngày thực hiện việc điều chỉnh kinh phí

Số điều chỉnh

Số chứng từ Điều chỉnh kinh phí

Dự toán giao\Nhóm mục

Nhóm mục được giao dự toán

Dự toán giao\Mục

Mục được giao dự toán

Dự toán rút\Nhóm mục

Nhóm mục rút về

Dự toán rút\Mục

Mục rút về

Số tiền

Số tiền cần điều chỉnh

- Chọn Nguồn, Loại, Cấp phát, Chương, Khoản, Tài khoản bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải các mục tương ứng. Sau khi chọn được các thông tin điều chỉnh NSD nhấn vào nút lấy dữ liệu. Trên giao diện chọn các thông tin cần thiết theo hướng dẫn Tại đây

- Sau khi NSD nhấn <<Đồng ý>> trên giao diện Lấy dữ liệu điều chỉnh, số liệu từ tiểu mục rút sẽ được cấn trừ sang tiểu mục chi theo thứ tự ưu tiên như sau: các mục trong cùng một nhóm mục sẽ được cấn trừ trước, nếu trong nhóm mục đó không đủ thì sẽ được cấn trừ sang các Mục cuả nhóm mục khác

- NSD cũng có thể tự thêm mới bằng tay các bút toán điều chỉnh, trong trường hợp này thì NSD không cần thực hiện bước Lấy dữ liệu điều chỉnh

- Kích chuột vào biểu tượng <<Cất>> trên thanh công cụ để lưu chứng từ.