Lấy dữ liệu điều chỉnh

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Điều chỉnh kinh phí tự chủ >

Lấy dữ liệu điều chỉnh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Chức năng

- Chức năng này hỗ trợ NSD lấy nhanh các tiểu mục Giao và mục rút (đối với điều chỉnh kinh phí Giao và rút), Tiểu mục Rút và tiểu mục chi (đối với điều chỉnh rút và chi), Dữ liệu điều chỉnh được lấy sẽ tự động lấy lên các dòng điều chỉnh trên chứng từ giúp NSD không phải nhập liệu chi tiết

2. Thao tác

Lấy dữ liệu rút và chi

- Sau khi chọn các thông tin cần điều chỉnh trên giao diện điều chỉnh kinh phí NSD nhấn vào biểu tượng <<Lấy dữ liệu điều chỉnh>> chương trình hiển thị màn hình Lấy dữ liệu điều chỉnh

- NSD chọn khoảng thời gian cần điều chỉnh, sau đó nhấn <<Lấy dữ liệu>>, chương trình tự động lấy lên các tiểu mục rút và tiểu mục chi với điều kiện như sau:

- Số rút được lấy số rút lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của thời gian điều chỉnh trừ đi số chi trên chính tiểu mục rút đó và số đã điều chỉnh trước đó

- Số chi được lấy số chi đã được kho bạc duyệt trong kỳ điều chỉnh lên. Nếu chọn tài khoản điều chỉnh là 336 thì số chi là chi tạm ứng chưa cấp dự toán và đã được kho bạc duyệt. Nếu chọn tài khoản điều chỉnh là 461 thì số chi là chi tạm ứng đã cấp dự toán đã được kho bạc duyệt

DCKP03

- NSD nhấn đồng ý để thực hiện lấy dữ liệu rút và chi lên chứng từ điều chỉnh

Lấy dữ liệu Giao và rút

- Sau khi chọn các thông tin cần điều chỉnh trên giao diện điều chỉnh kinh phí NSD nhấn vào biểu tượng <<Lấy dữ liệu điều chỉnh>> chương trình hiển thị màn hình Lấy dữ liệu điều chỉnh

- NSD chọn khoảng thời gian cần điều chỉnh, sau đó nhấn <<Lấy dữ liệu>>, chương trình tự động lấy lên các Mục giao và mục rút theo điều kiện sau:

- Số Giao được lấy số giao lũy kế từ đầu năm đến ngày cuối cùng của thời gian điều chỉnh trừ đi số rút trên chính mục rút đó và số đã điều chỉnh trước đó

- Số Rút được lấy số Rút trong kỳ điều chỉnh lên

DCKP04

 

- NSD nhấn đồng ý để thực hiện lấy dữ liệu Giao và rút lên chứng từ điều chỉnh