Thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí đã rút

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Điều chỉnh kinh phí tự chủ > Điều chỉnh kinh phí đã rút >

Thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí đã rút

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí\Điều chỉnh kinh phí đã rút thực hiện thêm mới chứng từ điều chỉnh kinh phí đã rút

DCKPDR01

 

- NSD nhâp liệu các thông tin cần thiết.

- Trong trường hợp đơn vị rút về nhưng chưa chi thì NSD thực hiện nhập có tài khoản nguồn (VD: 46121, 46122, ...) và nợ của tài khoản rút tiền về (VD: 1111, 1121, 3118, ...)

- Trường hợp đơn vị rút về đã chi và được kho bạc thanh toán khoản chi cho thì NSD chọn tài khoản nợ là tài khoản chi tương ứng (VD: 66121, 66122, ...) và tài khoản có là tài khoản nguồn (VD 46121, 46122, ...). Chú ý: đối với các khoản chi được điều chỉnh trên chứng từ điều chỉnh này được coi như kho bạc đã duyệt thanh toán. Vì vậy, số chi điều chỉnh này sẽ lên các chỉ tiêu số chi đề nghị thanh toán của các sổ sách báo cáo

- Còn trong trường hợp đơn vị rút về đã chi nhưng chưa mang đi thanh toán với kho bạc thì đơn vị chỉ thực hiện điều chỉnh mình số rút như trong trường hợp rút về nhưng chưa chi, còn số chi thì đơn vị phải tự thay đổi chứng từ gốc khớp số rút về đã được điều chỉnh.

- Số liệu từ chứng từ điều chỉnh kinh phí đã rút sẽ lên tất cả các sổ sách báo cáo liên quan

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.