Điều chỉnh kinh phí đã rút

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Điều chỉnh kinh phí tự chủ >

Điều chỉnh kinh phí đã rút

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung

- Trong một số trường hợp ví dụ đơn vị sử dụng ngân sách phát hiện sai sót trong quá trình rút và chi, hoặc có sự thay đổi dự toán dẫn đến nguồn giành cho khoản chi đã chi thay đổi, khi đó đơn vị thực hiện lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách để kho bạc phê duyệt

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí tự chủ\Điều chỉnh kinh phí rút và chi, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ được chọn ở màn hình danh sách.

DCKPDR02

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image676 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để xem chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ, chọn chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image713 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

- Ghi sổ: Ghi vào sổ các chứng từ chưa được ghi sổ được chọn

- Bỏ ghi: Bỏ ghi các chứng đã ghi sổ được chọn

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.