Cam kết chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi nào phải làm đề nghị cam kết chi?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oTất cả các khoản chi ngân sách có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước.

oCăn cứ vào số tiền trên hợp đồng (đối với hợp đồng 1 năm) hoặc số tiền thực hiện hợp đồng trong năm (đối với hợp đồng nhiều năm), kế toán lập đề nghị cam kết chi nộp lên kho bạc nhà nước. Kho bạc thực hiện kiểm tra, ghi nhận khoản cam kết chi và thông báo lại cho đơn vị.

hmtoggle_plus1Ví dụ

oTrong ngày 01/06/2015 đơn vị ký hợp đồng mua sắm tài sản cố định dùng cho hoạt động sự nghiệp với công ty cổ phần dịch vụ Khánh Hòa trị giá 120 triệu.

oĐơn vị cần lập Giấy đề nghị cam kết chi gửi ra kho bạc => Kế toán phải lập như thế nào?

Hướng dẫn làm đề nghị cam kết chi

 Xem phim hướng dẫn:

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi thực hiện thêm mới Đề nghị cam kết chi.

CKC02

 

oKhai báo thực hiện đề nghị cam kết chi cho Kinh phí thường xuyên hay kinh phí đầu tư.

o Khai báo các thông tin chung liên quan đến cam kết chi như: Nhà cung cấp, Mã số nhà cung cấp trên tabmis, tài khoản ngân hàng, số hợp đồng giấy, số hợp đồng khung đã cam kết chi trong trường hợp có phát sinh hợp đồng khung

o Khai báo ngày đề nghị cam kết chi. Đối với ngày KBNN ghi sổ cam kết chi chương trình mặc định bằng ngày đề nghị cam kết chi, tuy nhiên, trong trường hợp ngày KBNN ghi sổ khác thì anh/chị vào khai báo lại ngày này

o Số cam kết chi: Sau khi được kho bạc duyệt cam kết chi, kho bạc sẽ ghi số cam kết chi trên giấy đề nghị cam kết chi -> anh/chị khai báo lại số cam kết chi. Chú ý: Chỉ khi nào Cam kết chi được ghi sổ thì Cam kết chi đó mới lên được sổ sách báo cáo.

oKhai báo thông tin chi tiết đến cam kết chi

Một số trường hợp đặc biệt

oKhi phát sinh thay đổi về giá trị hợp đồng đã cam kết chi, tôi phải làm thế nào?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oTrong năm ngân sách, đơn vị phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi nếu phát sinh một trong các trường hợp sau:

- Dự toán hoặc kế hoạch vốn của đơn vị bị điều chỉnh giảm dẫn đến phải điều chỉnh cam kết chi.

- Điều chỉnh số tiền của hợp đồng hoặc điều chỉnh số kinh phí bố trí cho hợp đồng trong năm ngân sách.

-  Thay đổi giá trị các phân đoạn mã của tài khoản hạch toán cam kết chi và diễn giải chi tiết của từng nội dung cam kết chi.

hmtoggle_plus1Ví dụ

oTrong ngày 25/06/2015 thay đổi điều khoản hợp đồng với công ty cổ phần dịch vụ Khánh Hòa mua thêm tài sản nên giá trị hợp đồng được điều chỉnh tăng lên là 140.000.000 đ

oĐơn vị cần lập Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi => Kế toán phải lập như thế nào?

Hướng dẫn làm điều chỉnh cam kết chi

Xem phim hướng dẫn:

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi thực hiện thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

R38-12

oChọn cam kết chi cần điều chỉnh số liệu, chú ý: Kế toán chỉ chọn được điều chỉnh cho những Cam kết chi đã được ghi sổ và còn tiền

oSau khi chọn cam kết chi cần điều chỉnh, số liệu đã hạch toán sẽ tự động hiển thị, đơn vị xác định số liệu cần điều chỉnh để nhập sang nhóm "Thông tin điều chỉnh"

oĐơn vị nhập các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất

oSau khi lập đề nghị cam kết chi, đơn vị có thể thực hiện In Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi theo TT 40 hoặc QĐ 759.

oKhi thực hiện rút dự toán kho bạc, anh chị có thể chọn đến số cam kết chi tương ứng:

ckc

 

 

oKhi có cam kết chi của năm trước chưa thực hiện hết, được chuyển sang năm nay thực hiện tiếp thì tôi nhập số dư như thế nào?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oTrong năm tài chính trước, đơn vị có phát sinh Đề nghị cam kết chi, đã thực hiện một phần hoặc chưa thực hiện, được chuyển sang năm nay thực hiện tiếp.

oKhi đó cần theo dõi số dư cam kết chi năm trước chuyển sang để thực hiện tiếp ở năm nay.

hmtoggle_plus1Ví dụ

oHết năm tài chính 2015, CKC số CKC001 còn dư 125.000.000 chưa thực hiện, được chuyển sang năm 2016 để thực hiện tiếp.

oĐơn vị đã tách riêng dữ liệu năm 2016 sang dữ liệu mới, vậy nhập số dư ban đầu CKC đó như thế nào?

Hướng nhập số dư cam kết chi ban đầu

o Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Nhập cam kết chi ban đầu, thực hiện thêm mới Cam kết chi ban đầu.

oĐơn vị nhấn nút Thêm trên thanh công cụ để thêm mới Cam kết chi ban đầu.

R38-10

 

oĐơn vị nhập các thông tin CKC còn dư năm trước chưa thực hiện hết tại phần Thông tin chung.

oTại phần chi tiết, đơn vị nhập các dòng tương ứng còn dư của CKC năm trước. Số tiền: đơn vị nhập số tiền còn dư.

oĐơn vị kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.