Bảng kê chứng từ thanh toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc >

Bảng kê chứng từ thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các bảng kê chứng từ thanh toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Bảng kê chứng từ thanh toán, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng kê chứng từ thanh toán.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang thông tin hiển thị các thông tin chi tiết của bảng kê được chọn ở màn hình danh sách.

image726

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán, đã cấp dự toán, ghi thu – ghi chi hoặc thực chi. Để thêm mới bảng kê, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại bảng kê cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image676 trên thanh công cụ và chọn loại bảng kê cần thêm.

-       Xem: Cho phép xem bảng kê được chọn trước đó. Để xem bảng kê, chọn bảng kê cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa bảng kê được chọn trước đó. Để xóa bảng kê, chọn bảng kê cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các bảng kê trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị bảng kê, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ bảng kê được chọn trước đó. Để ghi sổ bảng kê, chọn bảng kê cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ bảng kê được chọn trước đó. Để bỏ ghi bảng kê, chọn bảng kê cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image680 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách bảng kê. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.