Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thực hiện, theo dõi và quản lý việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, kho bạc này sang tài khoản ngân hàng, kho bạc khác của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến tiền gửi.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Diễn giải và Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image784

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Chuyển tiền nội bộ. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào biểu tượng image785 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một chứng từ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó. Để nhân bản chứng từ, chọn chứng từ cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image786 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image680 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.