Chọn vật tư hàng hóa tính giá xuất

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa > Cập nhật giá xuất kho >

Chọn vật tư hàng hóa tính giá xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép chọn vật tư hàng hóa để cập nhật giá xuất kho.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Cập nhật giá xuất kho, nhấn nút image507, xuất hiện hộp hội thoại:

image820

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã vật tư, hàng hóa

Mã của vật tư, hàng hóa

Tên vật tư, hàng hóa

Tên của vật tư, hàng hóa

Đồng ý

Chọn vật tư hàng hóa để tính giá xuất

Hủy bỏ

Không chọn vật tư hàng hóa để tính giá xuất

-       Tích chọn các vật tư, hàng hóa cần tính giá xuất kho.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn vật tư, hàng hóa tính giá xuất.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.