Chọn bảng lương để hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Hạch toán chi phí lương >

Chọn bảng lương để hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Xác định hạch toán lương tháng mấy, hạch toán bảng lương nào.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Trên màn hình danh sách Hạch toán chi phí lương, kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc kích chuột vào biểu tượng image903 trên thanh công cụ hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, xuất hiện hộp hội thoại:

clip0056

 

-       Thực hiện chọn nội dung hạch toán, tháng hạch toán, màn hình hiển thị danh sách các bảng lương chưa được hạch toán nội dung tương ứng trong tháng.

oTrường hợp hạch toán toàn bộ lương phát sinh: Chương trình sẽ thực hiện hạch toán toàn bộ các định khoản trên bảng lương bao gồm:

o Tiền lương (lương ngạch bậc, lương hợp đồng, phụ cấp, các khoản thu nhập, khấu trừ...)

oCác khoản đóng góp trừ vào lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn)

oCác khoản đóng góp cơ quan đóng (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn)

oTrường hợp hạch toán trên số lương đã trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, thuế TNCN. Chương trình chỉ hạch toán số lương thực nhận khi trả lương của cán bộ:

oTiền lương phải trả cán bộ (lương ngạch bậc, lương hợp đồng, phụ cấp, các khoản thu nhập, khấu trừ...). Số tiền này đã trừ đi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn trừ vào lương, thuế TNCN.

oTrường hợp hạch toán Bảo hiểm. Chương trình thực hiện hạch toán số bảo hiểm phát sinh bao gồm:

oTiền lương phải trả cán bộ (lương ngạch bậc, lương hợp đồng, phụ cấp, các khoản thu nhập, khấu trừ...). Số tiền tương ứng với từng khoản bảo hiểm trừ vào lương

oCác khoản bảo hiểm trừ vào lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

oCác khoản đóng góp cơ quan đóng (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

oTrường hợp hạch toán Kinh phí công đoàn. Chương trình thực hiện hạch toán số kinh phí công đoàn phát sinh bao gồm:

oTiền lương phải trả cán bộ (lương ngạch bậc, lương hợp đồng, phụ cấp, các khoản thu nhập, khấu trừ...). Số tiền tương ứng với khoản kinh phí công đoàn trừ vào lương

oKhoản kinh phí công đoàn trừ vào lương

oKhoản kinh phí công đoàn cơ quan đóng

oTrường hợp hạch toán Thuế TNCN. Chương trình thực hiện hạch toán số Thuế TNCN phát sinh bao gồm:

oTiền lương phải trả cán bộ (lương ngạch bậc, lương hợp đồng, phụ cấp, các khoản thu nhập, khấu trừ...). Số tiền tương ứng với khoản thuế TNCN trừ vào lương

oThuế TNCN trừ vào lương

-     Chọn bảng lương cần hạch toán, nhấn nút <<Đồng ý>> để chương trình thực hiện hạch toán.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.