Hạch toán chi phí lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Căn cứ trên kết quả tính lương, kế toán tổng hợp lương của cán bộ được hưởng lương từ cùng một nguồn theo từng khoản lương và hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách của từng khoản lương.

Thông thường, lương của mỗi loại cán bộ sẽ được hạch toán và 1 nguồn.

Đối với đơn vị có thu, tại tháng xác định được số thu dùng để trả lương, sử dụng nguồn thu của đơn vị để trả lương, phần lương còn lại, vẫn tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách để chi trả. Kế toán thực hiện phân bổ các khoản lương được chi trả bằng nhiều nguồn khi thực hiện hạch toán.

Đối với đơn vị trả lương từ cả nguồn ngân sách thường xuyên và nguồn cải cách tiền lương, các khoản lương được chi trả từ hai nguồn đều được phân bổ theo cùng tỷ lệ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Hạch toán chi phí lương, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

·       Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến tiền lương.

·       Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Ngày HT, Số CT, Ngày CT, Diễn giải, Số tiền.

·       Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

Hachtoan_ds

 

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Hạch toán chi phí lương. Để thêm mới chứng từ Hạch toán chi phí lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một chứng từ Hạch toán chi phí lương có nội dung tương tự với chứng từ đã chọn. Để nhân bản, NSD chọn chứng từ Hạch toán chi phí lương cần nhân bản, kích chuột phải chọn “Nhân bản”, sau đó sửa đổi những thông tin nếu cần.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Sửa” hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image753 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image754 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách bảng lương. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.