Hạch toán chi phí lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Hạch toán chi phí lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận chứng từ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Sau khi chọn nội dung hạch toán, bảng lương hạch toán, chương trình tự động tổng hợp số tiền từng khoản lương của từng nhóm cán bộ để thực hiện hạch toán.

Hachtoan_ct2

Trong đó:

         -       Thông tin diễn giải chi tiết, TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Loại, Khoản được lấy theo thông tin tương ứng của từng khoản lương đã được thiết lập trong danh mục Khoản lương.

         -        Thông tin Mục, Tiểu mục của từng dòng hạch toán được lấy theo thông tin Tiểu mục tương ứng với từng cán bộ được thiết lập trong danh mục Cán bộ.

         -        Thông tin Số tiền của từng dòng hạch toán được tính bằng tổng số tiền của các khoản lương có thông tin hạch toán tương ứng.

-        NSD có thể sửa lại thông tin hạch toán trên đồng thời:

-         Nhập hoặc chọn đối tượng khách hàng bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Cán bộ. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin khách hàng, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

- NSD có thể lập chứng từ hạch toán chi phí lương ngay tại màn hình danh sách Bảng lương bằng cách nhấn chọn Bảng lương cần hạch toán sau đó kích chuột vào biểu tượng image907 trên thanh công cụ.

- Ngoài ra, NSD còn có thể lập chứng từ hạch toán chi phí lương ngay tại màn hình giao diện Bảng lương tháng cụ thể bằng cách kích chuột vào biểu tượng image907 trên thanh công cụ.

Sửa chứng từ Hạch toán chi phí lương

-        Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-        Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-        Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-        Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

Xóa chứng từ Hạch toán chi phí lương

-        Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-        Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-        Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

Tiện ích

-        Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.