Nộp công đoàn phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp bảo hiểm, công đoàn phí >

Nộp công đoàn phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Hàng quý, thực hiện kinh phí công đoàn cho cơ quan công đoàn cấp trênbằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản dự toán chi nộp kinh phí công đoàn hoặc nộp kinh phí công đoàn từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc nộp kinh phí công đoàn bằng tiền mặt.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp:

NopCongDoan

 

-Chọn Nộp là kinh phí công đoàn
-Xác định nộp kinh phí công đoàn tháng mấy tại thông tin Kỳ
-Bấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản kinh phí công đoàn. Khoản kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ sẽ được hạch toán vào tiểu mục của khoản Lương ngạch bậc hoặc Lương hợp đồng (trường hợp cán bộ hợp đồng, hưởng lương hợp đồng theo số tiền)
-Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt
-Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.
-Nhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Xem thêm

Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm

Chi tiền gửi nộp bảo hiểm

Phiếu chi nộp bảo hiểm

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.