Xác định kỳ lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính lương >

Xác định kỳ lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Xác định kỳ tính lương để thực hiện tính lương cho các cán bộ trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Bảng lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Xác định kỳ lương:

tinhluong_Ct1

-       Chọn tháng tính lương bằng cách nhấn nút image289 ở ô Tháng.

-       Chọn Loại cán bộ bằng cách nhấn nút image289 ở ô Loại cán bộ. Trường hợp tính lương riêng cho cán bộ Biên chế hoặc riêng cho cán bộ Hợp đồng, chọn Loại cán bộ là Biến chế hoặc Hợp đồng tương ứng. Trường hợp tính lương cho tất cả các cán bộ vào cùng một kỳ lương, chọn Loại cán bộ là <<Tất cả>>

-     Chọn phòng ban cần tính lương. Trường hợp tính lương cho tất cả phòng ban trên cùng một bảng lương, thực hiện bấm chọn ngay trên tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chương trình bắt đầu tính lương. Chương trình sẽ căn cứ trên kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm; thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên của từng cán bộ; các khoản thu nhập không thường xuyên trả cùng lương, các khoản khấu trừ không thường xuyên trừ vào lương và thông tin truy lĩnh lương của tháng để tính ra lương của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương và trả về Bảng lương kết quả.

Xem thêm

Nhập khẩu danh sách cán bộ nâng lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.