Tính lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Tính lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ

Tính lương cho từng cán bộ bao gồm số tiền của từng khoản lương mà cán bộ đó được hưởng và số tiền được lĩnh cuối cùng cùng từng cán bộ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Tính lương, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến tiền lương.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Tháng, Năm, Bảng lương.

      Các thông tin liên quan: bao gồm 2 trang. 1 trang hiển thị thông tin chi tiết nội dung Bảng lương, 1 trang hiển thị danh sách các chứng từ liên quan của bảng lương bao gồm; chứng từ hạch toán, chứng từ trả lương, chứng từ nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn và chứng từ nộp thuế TNCN.

Tinhluong_Ds

 

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng lương. Để thêm mới Bảng lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem” hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image786 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Hạch toán: Cho phép sinh nhanh chứng từ hạch toán chi phí lương từ bảng lương được chọn.

-       In: Cho phép in danh sách bảng lương. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.