Bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính lương >

Bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ

Kiểm tra kết quả tính lương và in ra Bảng lương làm chứng từ gốc để hạch toán và chi trả lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Phần mềm căn cứ vào kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm; thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên của từng cán bộ; các khoản thu nhập không thường xuyên trả cùng lương, các khoản khấu trừ không thường xuyên trừ vào lương và thông tin truy lĩnh lương của tháng để tính ra lương của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương bao gồm:

-Số tiền được hưởng trên từng khoản thu nhập, khấu trừ của cán bộ căn cứ vào thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên của cán bộ
-Số tiền Nghỉ không lương của cán bộ căn cứ vào tổng số ngày nghỉ của cán bộ trên Bảng tổng hợp ngày nghỉ
-Số tiền Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ căn cứ vào kết quả tổng hợp làm thêm giờ của cán bộ
-Các khoản khấu trừ bắt buộc vào lương cán bộ bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp căn cứ vào thông tin khấu trừ thường xuên và quy định lương, thuế, bảo hiểm
-Tổng thu nhập của cán bộ: bao gồm cả thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên
-Tổng khấu trừ của cán bộ: bao gồm cả khấu trừ thường xuyên và khấu trừ không thường xuyên
-Số tiền thực lĩnh của cán bộ = Tổng thu nhập - Tổng khấu trừ

         -  Để xem kết quả tính lương và in các bảng lương, bảng thanh toán khác nhau, thực hiện chọn lại Mẫu bảng lương tại góc màn hình. Trong đó:

-Bảng lương (mẫu đầy đủ) và Bảng lương (mẫu số tiền) hiền thị bảng lương bao gồm lương, (bao gồm lương ngạch bậc tính theo hệ số và lương hợp đồng tính theo số tiền), các khoản phụ cấp theo lương: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung..., các khoản khấu trừ bắt buộc vào lương cán bộ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp), số nghỉ không lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương và số tiền lương thực lĩnh của từng cán bộ.

tinhluong_Ct2

 

- Tại phần Mẫu bảng lương chương trình hỗ trợ mang đi một số mẫu bảng lương sau:

oBảng thanh toán tiền làm thêm giờ thể hiện số giờ làm thêm/làm đêm và số tiền phụ cấp tương ứng được hưởng của cán bộ.

oBảng tổng hợp thu nhập, khấu trừ thể hiện tổng tất cả thu nhập, tất cả khấu trừ và số tiền thực lĩnh của cán bộ

oCác bảng chi tiết cho từng khoản thu nhập, khấu trừ

oTrường hợp đơn vị muốn xem hoặc in ra bảng lương theo mẫu khác các mẫu đã có, thực hiện tùy chỉnh và thêm mới các mẫu bảng lương bằng chức năng Tùy biến mẫu

- Sau khi tính lương thành công đối với trường hợp đơn vị cán bộ được hưởng lương từ nhiều nguồn khác nhau (VD: từ nguồn không tự chủ và nguồn cải cách tiền lương) thì NSD nhấn vào phân bổ lương để thực hiện phân bổ chi phí lương theo nguồn.

- Trường hợp cán bộ phát hiện sai sót trong quá trình tính lương, NSD cập nhật lại thông tin lương trên cán bộ, trên danh mục khoản lương và trên danh mục quy định lương, thuế bảo hiểm và thực hiện tính lại lương.

oChú ý:

Việc tính lại lương chỉ có tác dụng khi bảng lương đang ở trạng thái sửa.

Khi tính lại lương chương trình sẽ xóa hết thuế thu nhập cá nhân => NSD phải thực hiện tính lại thuế và cập nhật lại bảng lương

Việc tính lại lương ảnh hưởng đến tất cả các chứng từ hạch toán chi phí lương, trả lương, thanh toán bảo hiểm vì vậy sau khi thực hiện tính lại lương NSD phải thực hiện xóa các chứng từ trên và lập lại

Công thức tính các cột tổng cộng:

- Tổng thu nhập=Tổng thu nhập thường xuyên*Tỷ lệ hưởng+Tổng thu nhập không thường xuyên+BHXH trả thay lương+Truy lĩnh lương+thuế TNCN nộp thừa

- Tổng khấu trừ=Tổng khấu trừ thường xuyên+Tổng khấu trừ không thường xuyên+Tổng nghỉ không lương+Tổng thuế TNCN hàng tháng+Tổng thuế TNCN khấu trừ thêm

- Thực lĩnh=Tổng thu nhập-Tổng khấu trừ