Chọn chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại >

Chọn chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép chọn chứng từ đã ghi sổ vào bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại hộp hội thoại Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, nhấn nút <<Chọn chứng từ>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image1014

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ muốn tổng hợp

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần tổng hợp, ví dụ: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc,…

Liệt kê

Hiển thị tất cả các loại chứng từ thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập

Ngày CT

Ngày chứng từ

Ngày HT

Ngày hạch toán

Số CT

Số chứng từ

Diễn giải

Diễn giải của chứng từ phát sinh

TK Nợ

TK Nợ của nghiệp vụ phát sinh trên từng chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

TK Có

TK Có của nghiệp vụ phát sinh trên từng chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Nguồn

Nguồn ngân sách liên quan tới nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Chương

Chương liên quan tới nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Khoản

Khoản liên quan tới nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Mục

Mục liên quan tới nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Tiểu mục

Tiểu mục liên quan tới nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ được liệt kê lên bảng tổng hợp

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn chứng từ vào bảng tổng hợp

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ muốn tổng hợp.

-       Chọn loại chứng từ cần tổng hợp tại ô Loại chứng từ.

-       Nhấn nút <<Liệt kê>> để liệt kê những chứng từ thuộc trong khoảng thời gian và thuộc loại vừa chọn.

-       Chọn chứng từ cần tổng hợp bằng cách tích chọn ô vuông image290 nằm bên trái của từng chứng từ hoặc NSD có thể chọn nhanh tất cả các chứng từ bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột của chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn chứng từ vào bảng tổng hợp.

Xem thêm

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.