Chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái >

Chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ ghi sổ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ ghi sổ, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ ghi sổ.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image1015

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Chứng từ ghi sổ. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1011 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Chứng từ ghi sổ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Chứng từ ghi sổ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách.

-       In: Cho phép in danh sách Chứng từ ghi sổ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.