Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Chứng từ ghi sổ >

Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép chọn chứng từ gốc vào chứng từ ghi sổ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Chứng từ ghi sổ, tích chọn ô Lập từ chứng từ gốc.

-       Nhấn nút <<Chọn chứng từ>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image1016

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ muốn tổng hợp

Liệt kê

Hiển thị tất cả các loại chứng từ thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần tổng hợp vào danh sách chứng từ ghi sổ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Ngày HT

Ngày hạch toán

Số CT

Số chứng từ

Diễn giải

Diễn giải của chứng từ phát sinh

TK Nợ

Tài khoản ghi bên Nợ của nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ

TK Có

Tài khoản ghi bên Có của nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn chứng từ vào danh sách chứng từ ghi sổ

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ muốn tổng hợp.

-       Chọn chứng từ cần tổng hợp bằng cách tích chọn ô vuông image290 nằm bên trái của từng chứng từ hoặc NSD có thể chọn nhanh tất cả các chứng từ bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột của chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn chứng từ vào danh sách chứng từ ghi sổ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.