Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Chứng từ ghi sổ >

Lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập chứng từ ghi sổ từ Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên hộp hội thoại Chứng từ ghi sổ, tích chọn ô Lập từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

-       Nhấn nút <<Chọn chứng từ>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image1017

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Liệt kê

Hiển thị tất cả các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập

Ngày bảng TH

Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Số bảng TH

Số bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Loại chứng từ

Loại chứng từ của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Diễn giải

Diễn giải của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Số tiền

Số tiền của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn bảng tổng hợp chứng từ cùng loại vào danh sách chứng từ ghi sổ

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ muốn tổng hợp.

-       Chọn bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cần tổng hợp lên danh sách chứng từ ghi sổ bằng cách tích chọn ô vuông image290 nằm bên trái của từng bảng tổng hợp chứng từ cùng loại hoặc NSD có thể chọn nhanh tất cả các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn bảng tổng hợp vào chứng từ ghi sổ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.