Tham số in mẫu chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Chứng từ ghi sổ >

Tham số in mẫu chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I/ Chức năng

- Chức năng này cho phép NSD tùy chỉnh cách hiển thị trên mẫu chưng từ ghi sổ

II/ Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Tùy chỉnh "Cộng gộp các dòng giống nhau"

Tùy chọn này cho phép hiển thị cộng gộp các dòng trên cùng chứng từ gốc cùng định khoản để lên chứng từ ghi sổ hiển thị gọn hơn

+ Trường hợp tích chọn cộng gộp

CTGD_0001

+ Trường hợp bỏ tích chọn Cộng gộp các dòng giống nhau

CTGS_00002

2. Tùy chỉnh "Không chi tiết tài khoản 332"

- Tùy chỉnh này áp dụng khi đơn vị mong muốn cộng gộp các dòng số liệu giống nhau và riêng đối với các định khoản con của tài khoản 332 thì không phân biệt theo tài khoản con và cộng gộp hết vào tài khoản cấp 1 là TK  332

- Khi tích chọn "Không chi tiết tài khoản 332": khi đó các dòng số liệu định khoản là tài khoản chi tiết của TK 332 thì cộng gộp hết lên tài khoản 332

CTGS_00003

3. Tùy chỉnh "Hiển thị số tiền nguyên tệ"

- Trường hợp đơn vị lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ phát sinh trên TK 007 khi đó số tiền mong muốn của đơn vị hiển thị theo nguyên tệ.

CTGS_0007

4. Tùy chỉnh "Không lấy lên các dòng định khoản đơn"

- Tùy chỉnh  này cho phép tùy chọn có lấy lên các dòng định khoản đơn lên chứng từ ghi sổ không

Khi tích chọn "Không lấy lên các dòng định khoản đơn": lên chứng từ ghi sổ sẽ khôgn lấy lên các dòng định khoản đơn này.

CTGS_00004

5. Tùy chỉnh "Không không cộng các tài khoản ghi đơn"

- Trong trường hợp đơn vị mong muốn vẫn lấy lên các dòng định khoản đơn nhưng lại không muốn cộng số liệu lên dòng tổng cộng thì tích chọn vào "Không cộng các tài khoản ghi đơn"

CTGS_00004

5. Tùy chỉnh "Sắp xếp chứng từ ghi đồng thời ngay dưới chứng từ gốc "

- Để dễ kiểm tra số liệu phát sinh liên quan đến chứng từ ghi đồng thời chương trình hỗ trợ cho phép hiển thị số chứng từ ghi đồng thời sau chứng từ gốc. NSD tích chọn để sắp xếp các chứng từ ghi đồng thời sau chứng từ gốc và bỏ tích chọn để sắp xếp như bình thường

CTGS_0005

6. Tùy chỉnh "Hiển thị số chứng từ ở cột ghi chú"

- Chương trình hỗ trợ hiển thị số chứng từ ở cột ghi chú để NSD tìm nhanh đến chứng từ gốc phát sinh. Khi có nhu cầu này NSD tích chọn "Hiển thị số chứng từ ở cột ghi chú"

CTGS_0006