Chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Chứng từ ghi sổ >

Chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in Chứng từ ghi sổ.

image1018

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Thông tin giải thích về loại chứng từ ghi sổ

Cách lập

Chọn cách lập chứng từ ghi sổ:

- Lập từ chứng từ gốc: Lập chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc.

- Lập từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại: Lập chứng từ ghi sổ từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Ngày

Ngày lập chứng từ ghi sổ

Số

Số của chứng từ ghi sổ

Chọn chứng từ

Nhấn nút này để chọn các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp vào chứng từ ghi sổ

Loại bỏ chứng từ

Nhấn nút này để loại bỏ chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp ra khỏi chứng từ ghi sổ

Xem chi tiết

Xem chi tiết của chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp

Ngày bảng TH

Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Số bảng TH

Số của bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Loại chứng từ

Loại chứng từ để lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Diễn giải

Thông tin giải thích cho nghiệp vụ phát sinh được ghi trên bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Số tiền

Số tiền được ghi trên bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Chứng từ ghi sổ

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập bảng tổng hợp mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập diễn giải cho chứng từ ghi sổ ở mục Diễn giải.

-       Chọn cách lập chứng từ ghi sổ: NSD có thể chọn một trong hai cách lập chứng từ ghi sổ: Lập từ chứng từ gốc hoặc Lập từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

-       Hệ thống tự động cập nhật ngày lập chứng từ ghi sổ tuy nhiên NSD có thể chọn bằng cách nhấn vào nút image1013 ở ô Ngày để chọn ngày cụ thể.

-       Hệ thống tự động cập nhật số chứng từ ghi sổ vào ô Số.

-       Nhấn nút Chọn chứng từ để chọn chứng từ hoặc bảng tổng hợp tùy theo cách lập.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

8 Sửa Chứng từ ghi sổ

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Chứng từ ghi sổ

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.