Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa, ví dụ: TK 152.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1020 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1022

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chương ngân sách có liên quan đến vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Kho

Tên kho chứa vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Nguồn

Nguồn ngân sách có liên quan đến vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Thiết lập

Lấy ra tất cả các vật tư

Mã vật tư

Mã của vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Tên vật tư

Tên của vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Loại vật tư

Loại của vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Số lượng tồn

Số lượng tồn của vật tư hàng hóa

Đơn giá

Đơn giá của vật tư hàng hóa

Giá trị tồn

Giá trị tồn = Số lượng tồn * Đơn giá

Ngày hết hạn

Ngày hết hạn của vật tư hàng hóa cần nhập số dư ban đầu

Số lô

Số lô vật tư hàng hóa nhập kho

Thêm dòng mới

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn vật tư hàng hóa c cần nhập số dư ban đầu.

-       Nhập số lượng tồn và đơn giá của vật tư hàng hóa vào các cột tương ứng.

-       Giá trị tồn kho của vật tư hàng hóa được tự động tính và điền vào cột Giá trị tồn.

-       Để thêm dòng nhập số dư, kích chọn dòng hiển thị cụm từ “Bấm vào đây để thêm mới”, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+T, hoặc nhấn nút <<Thêm dòng mới>>.

-       Để xóa dòng nhập số dư ban đầu, kích chọn dòng muốn xóa, kích chuột phải chọn Xóa dòng, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+X, hoặc nhấn nút <<Xóa dòng>>.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.