Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Mở rộng cho phép NSD hiển thị tất cả tài khoản và các tiểu khoản của từng tài khoản đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image560 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các tài khoản tổng hợp và tiết khoản trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.