Nhân bản Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Ngạch lương >

Nhân bản Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Bổ sung thêm ngạch lương dựa trên việc sao chép thông tin từ một Ngạch lương tương tự khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Ngạch lương cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Ngạch lương với tất cả thông tin của Ngạch lương gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Ngạch lương mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Ngạch lương mới.

Xem thêm

Thêm mới Ngạch lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.