Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ >

Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Quản lý danh sách ngạch lương. MISA Mimosa.NET 2014 thiết lập sẵn danh sách Ngạch lương theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị cũng như cập nhật lại khi quy định có thay đổi.

Hướng dẫn thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Ngạch lương, xuất hiện màn hình Ngạch lương gồm 03 cột:

      Mã ngạch lương: Mã của Ngạch lương.

      Tên ngạch lương: Tên của Ngạch lương.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Ngạch lương đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image610

 

Tại màn hình danh sách Ngạch lương, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Ngạch lương

Nhân bản Ngạch lương

Sửa Ngạch lương

Xóa Ngạch lương

Nạp

In Ngạch lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.