Nhân bản Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản kết chuyển >

Nhân bản Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một tài khoản kết chuyển có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với tài khoản kết chuyển khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài khoản kết chuyển cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tài khoản kết chuyển với tất cả thông tin của tài khoản kết chuyển gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho tài khoản kết chuyển mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tài khoản kết chuyển mới.

Xem thêm

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.