Mua và ghi tăng Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Mua và ghi tăng Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Mua và ghi tăng cho phép NSD lập chứng từ mua và ghi tăng TSCĐ theo 04 trường hợp: mua chuyển khoản kho bạc, mua bằng tiền mặt, mua bằng tiền gửi và mua chưa thanh toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định muốn mua và ghi tăng.

-       Kích chuột phải chọn “Mua và ghi tăng”, chọn tiếp nghiệp vụ trong danh sách sổ ra.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.