Nhân bản Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Nhân bản Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một tài sản cố định có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với tài sản cố định khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tài sản cố định với tất cả thông tin của tài sản cố định gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Tài sản cố định mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Tài sản cố định mới.

Xem thêm

Thêm mới Tài sản cố định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.