Nhân bản Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Nhân bản Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Vật tư, hàng hóa có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với Vật tư, hàng hóa khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Vật tư, hàng hóa cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Vật tư, Hàng hóa với tất cả thông tin của Vật tư, hàng hóa gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Vật tư, hàng hóa mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Vật tư, hàng hóa mới.

Xem thêm

Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.