Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các vật tư, hàng hóa của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Vật tư, Hàng hóa, xuất hiện màn hình Vật tư, Hàng hóa gồm 03 phần:

      Cây Loại vật tư, hàng hóa: Hiển thị tất cả các loại vật tư, hàng hóa theo hình cây. Thao tác kích chọn một loại vật tư, hàng hóa trên cây phân loại này cũng tương tự như thao tác lọc vật tư, hàng hóa theo cột Loại vật tư, hàng hóa ở Màn hình danh sách. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các loại vật tư, hàng hóa cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị. Thao tác chi tiết tham khảo phần Loại vật tư, hàng hóa.

      Màn hình danh sách: Danh sách vật tư, hàng hóa với các thông tin như Mã vật tư hàng hóa, Tên vật tư hàng hóa, Loại vật tư hàng hóa, Số lượng tồn,…

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin về vật tư, hàng hóa được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm: Thông tin chung và Chứng từ. Trang Thông tin chung hiển thị những thông tin cơ bản về vật tư, hàng hóa. Trang Chứng từ cho phép NSD thêm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc xem các chứng từ liên quan đến vật tư, hàng hóa.

image621

Tại màn hình danh sách Vật tư, Hàng hóa, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

Nhân bản Vật tư, Hàng hóa

Sửa Vật tư, Hàng hóa

Xóa Vật tư, Hàng hóa

Nạp

Nhập kho

Xuất kho

In Vật tư, Hàng hóa

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.