Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả Loại khoản tổng hợp và các Loại khoản con.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại khoản, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image592 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các Loại khoản tổng hợp và Loại khoản con trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.